Kompensering för kvävemineralisering

Ni har kanske sett vita käppar på fälten som markerar rektanglar på några kvadratmeter i olika odlingar? ”Försöksodling” svarar man om någon frågar vad det är. Men, vad går försöket ut på? Det vet vi nu, på fem platser i alla fall, från Klagstorp på Söderslätt i Skåne till Grästorp i Västergötland. Och det visade sig handla om skördens bakegenskaper – hur bra bröd du får!

Växtnäringstillverkaren Yara och länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län) respektive Försök i Väst (O, P, R, S län) mäter höstvetes kväverespons på avkastning och olika kvalitetsparametrar som proteinhalt, stärkelsehalt, falltal mm. Det gör man normalt i alla kväveförsök. Dessutom mäter man varje vecka vetets innehåll av kväve med handhållen kvävesensor, genom mätning av förhållande mellan olika våglängder av det ljus som reflekteras från grödan.

Trots all kompensering så blir ofta framförallt kvalitetsparametern proteinhalt för låg eller för hög. Då säger man schablonartat att kvävemineraliseringen i marken var högre eller lägre än förmodat. Kvävemineraliseringen i marken styrs av temperatur och fuktighet. Genom Sensefarms mätningar hoppas man få ett samband mellan temperatur och fuktighet i marken och kväveleverans från marken för att bättre kunna förklara kvävemineraliseringens inverkan på eventuella avvikelser i proteinhalt.

Mätningarna i luft är för att framförallt temperaturen inverkar på beståndstillväxt, och därigenom skördens storlek, och andra kvalitetsparametrar som lämplighet för brödbakning, dvs proteinpolymerer med mera.

Samtliga mätningar kan ses via nedanstående länkar.

Första värdet är lufttemperatur, andra relativ luftfuktighet i procent, därefter marktemperatur.
Tre givare mäter markfuktighet, i kilopascal (kPa). Detta värde visar hur svårt växten har att ta till sig markens fuktighet. Normalt ska det ligga i intervallet 10-40 kPa, lägre är bättre. 0 är fullständigt blöt givare, 199 uttorkad.
Alla givare i mark är på ca 20 cm djup.
Näst sista är markfukt som inte inkopplad.
Sista mätningen visar batterispänning, anläggningen drivs med 12 volts-fritidsbatteri.