HS-försök bevattningsoptimering

Uppdatering
Rapporten är klar, och finns att hämta på Tillväxt Trädgårds webbplats.
I sammanfattningen på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats omnämns Sensefarms system med Lantbrukarna uppfattade Sensefarms system som korrekt, lätt att använda och väl avvägt. Användbara och okomplicerade är två av de saker vi vill att våra produkter ska vara.
Läs mer om Sensefarms produkter för bevattningsoptimering på sensefarm.com

Utvärdering
Sensefarm blev under våren 2013 tillfrågade om vi var intresserade av att utvärderas parallellt med en konkurrent i Hushållningssällskapets försök ”Verktyg för bevattningsoptimering – tillämpning och värdering hos slutanvändarna”. Det var vi så klart, våra produkter är gjorda för att användas, och brukarna är våra bästa referenser. Att uppmärksammas av försöksorganisationer och komma med i deras försöksverksamhet är något vi också strävar efter.
Försöket fortsatte även under 2014.

Bakgrund
Klimatförändringar de närmaste decennierna förväntas innebära högre temperatur, mindre nederbörd sommartid och ökat bevattningsbehov. Allt fler svenska grönsaks- och potatisodlare har begränsningar för vattenuttag vilket talar för att en förbättrad optimering av bevattning är önskvärd. En rätt utförd bevattning minskar även utlakningen vilket också talar för att förbättrad optimering är önskvärd.

En utvärdering 2010 av olika markfuktsensorer och prognosmodeller för styrning av bevattning visade att det går att styra bevattning i potatis med hjälp av markfuktsensorer. När arbetet gjordes var tekniken fortfarande var dyr varför författarna menade att det var svårt att generellt se en lönsamhet i systemet. Man fann dock att den lämpligaste av de provade markfuktssensorerna var av modellen Watermark eftersom den var användarvänlig och relativt billig. Sensefarms utrustning använder denna sensor i sin produkt.

Mätningar
De tre försökens mätningar kan ses på följande länkar. (Anm: inte aktuella längre.)

Du ser där en lista på de givare som är anslutna till basenheten, på sidan angivet som Channels. Till höger om ordet Channels ser du när basenheten senast skickade data, t.ex. 22 minutes ago. Till vänster i listan på givare står givarens unika ID-nummer, till höger står dess senaste värde. Om du klickar på en givare kan du se en graf med givarens värde över tid. Du kan ändra tidsomfång genom att trycka på texten bredvid klockan nederst i grafen, där det från början står 6 hours.

Identifiera givares ID-nummer

  • Givare som börjar på siffran 28 mäter marktemperatur (°C).
  • Givare som börjar på siffran 008 och slutar på siffran 1 mäter lufttemperatur (°C).
  • Givare som börjar på siffran 008 och slutar på siffran 2 mäter relativ luftfuktighet (%).
  • Givare som heter Power mäter basenhetens batterispänning (Volt).
  • Givare som heter ExtPower mäter den spänning som solcellen ger till basenheten (Volt).
  • Givare som börjar på siffran 30 mäter markfukt (kPa). På webben syns fyra stycken, då vår markfuktslåda har stöd för maximalt fyra givare. Har man tre givare för markfukt så är det de som slutar på 0, 1 och 2 man ska titta på. Ej anslutna givare visar värdet 199.

Markfuktigheten varierar över tid, och ska optimalt ligga mellan 10 och 40 kPa, högre värde är torrare jord. Värdet visar hur svårt växten har att ta upp vattnet i jorden, vilket tryck växten måste skapa för att tillgodogöra sig det.

Utrustningen hjälper odlaren i arbetet när det behöver bevattnas. När värdet stiger mot 40 kPa, behöver grödan vatten. Under tiden tills fuktigheten når givaren stiger värdet lite till, och sjunker därefter. Växten utnyttjar sedan den fuktighet som kommer ned i växtens rotzon, och torkar då ut jorden, och trycket ökar mot 40 kPa igen.

Normalt placeras givarna på olika djup, exempelvis 10, 20 och 35 cm. Den översta givaren är den som reagerar snabbast på fuktighet och torkar även snabbast.