HS-försök bevattningsoptimering

Uppdatering
Rapporten är klar, och finns att hämta på Tillväxt Trädgårds webbplats.
I sammanfattningen på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats omnämns Sensefarms system med Lantbrukarna uppfattade Sensefarms system som korrekt, lätt att använda och väl avvägt. Användbara och okomplicerade är två av de saker vi vill att våra produkter ska vara.
Läs mer om Sensefarms produkter för bevattningsoptimering på sensefarm.com

Utvärdering
Sensefarm blev under våren 2013 tillfrågade om vi var intresserade av att utvärderas parallellt med en konkurrent i Hushållningssällskapets försök ”Verktyg för bevattningsoptimering – tillämpning och värdering hos slutanvändarna”. Det var vi så klart, våra produkter är gjorda för att användas, och brukarna är våra bästa referenser. Att uppmärksammas av försöksorganisationer och komma med i deras försöksverksamhet är något vi också strävar efter.
Försöket fortsatte även under 2014.

Bakgrund
Klimatförändringar de närmaste decennierna förväntas innebära högre temperatur, mindre nederbörd sommartid och ökat bevattningsbehov. Allt fler svenska grönsaks- och potatisodlare har begränsningar för vattenuttag vilket talar för att en förbättrad optimering av bevattning är önskvärd. En rätt utförd bevattning minskar även utlakningen vilket också talar för att förbättrad optimering är önskvärd.

En utvärdering 2010 av olika markfuktsensorer och prognosmodeller för styrning av bevattning visade att det går att styra bevattning i potatis med hjälp av markfuktsensorer. När arbetet gjordes var tekniken fortfarande var dyr varför författarna menade att det var svårt att generellt se en lönsamhet i systemet. Man fann dock att den lämpligaste av de provade markfuktssensorerna var av modellen Watermark eftersom den var användarvänlig och relativt billig. Sensefarms utrustning använder denna sensor i sin produkt.

Mätningar
De tre försökens mätningar kan ses på följande länkar. (Anm: inte aktuella längre.)

Du ser där en lista på de givare som är anslutna till basenheten, på sidan angivet som Channels. Till höger om ordet Channels ser du när basenheten senast skickade data, t.ex. 22 minutes ago. Till vänster i listan på givare står givarens unika ID-nummer, till höger står dess senaste värde. Om du klickar på en givare kan du se en graf med givarens värde över tid. Du kan ändra tidsomfång genom att trycka på texten bredvid klockan nederst i grafen, där det från början står 6 hours.

Identifiera givares ID-nummer

  • Givare som börjar på siffran 28 mäter marktemperatur (°C).
  • Givare som börjar på siffran 008 och slutar på siffran 1 mäter lufttemperatur (°C).
  • Givare som börjar på siffran 008 och slutar på siffran 2 mäter relativ luftfuktighet (%).
  • Givare som heter Power mäter basenhetens batterispänning (Volt).
  • Givare som heter ExtPower mäter den spänning som solcellen ger till basenheten (Volt).
  • Givare som börjar på siffran 30 mäter markfukt (kPa). På webben syns fyra stycken, då vår markfuktslåda har stöd för maximalt fyra givare. Har man tre givare för markfukt så är det de som slutar på 0, 1 och 2 man ska titta på. Ej anslutna givare visar värdet 199.

Markfuktigheten varierar över tid, och ska optimalt ligga mellan 10 och 40 kPa, högre värde är torrare jord. Värdet visar hur svårt växten har att ta upp vattnet i jorden, vilket tryck växten måste skapa för att tillgodogöra sig det.

Utrustningen hjälper odlaren i arbetet när det behöver bevattnas. När värdet stiger mot 40 kPa, behöver grödan vatten. Under tiden tills fuktigheten når givaren stiger värdet lite till, och sjunker därefter. Växten utnyttjar sedan den fuktighet som kommer ned i växtens rotzon, och torkar då ut jorden, och trycket ökar mot 40 kPa igen.

Normalt placeras givarna på olika djup, exempelvis 10, 20 och 35 cm. Den översta givaren är den som reagerar snabbast på fuktighet och torkar även snabbast.

Kompensering för kvävemineralisering

Ni har kanske sett vita käppar på fälten som markerar rektanglar på några kvadratmeter i olika odlingar? ”Försöksodling” svarar man om någon frågar vad det är. Men, vad går försöket ut på? Det vet vi nu, på fem platser i alla fall, från Klagstorp på Söderslätt i Skåne till Grästorp i Västergötland. Och det visade sig handla om skördens bakegenskaper – hur bra bröd du får!

Växtnäringstillverkaren Yara och länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län) respektive Försök i Väst (O, P, R, S län) mäter höstvetes kväverespons på avkastning och olika kvalitetsparametrar som proteinhalt, stärkelsehalt, falltal mm. Det gör man normalt i alla kväveförsök. Dessutom mäter man varje vecka vetets innehåll av kväve med handhållen kvävesensor, genom mätning av förhållande mellan olika våglängder av det ljus som reflekteras från grödan.

Trots all kompensering så blir ofta framförallt kvalitetsparametern proteinhalt för låg eller för hög. Då säger man schablonartat att kvävemineraliseringen i marken var högre eller lägre än förmodat. Kvävemineraliseringen i marken styrs av temperatur och fuktighet. Genom Sensefarms mätningar hoppas man få ett samband mellan temperatur och fuktighet i marken och kväveleverans från marken för att bättre kunna förklara kvävemineraliseringens inverkan på eventuella avvikelser i proteinhalt.

Mätningarna i luft är för att framförallt temperaturen inverkar på beståndstillväxt, och därigenom skördens storlek, och andra kvalitetsparametrar som lämplighet för brödbakning, dvs proteinpolymerer med mera.

Samtliga mätningar kan ses via nedanstående länkar.

Första värdet är lufttemperatur, andra relativ luftfuktighet i procent, därefter marktemperatur.
Tre givare mäter markfuktighet, i kilopascal (kPa). Detta värde visar hur svårt växten har att ta till sig markens fuktighet. Normalt ska det ligga i intervallet 10-40 kPa, lägre är bättre. 0 är fullständigt blöt givare, 199 uttorkad.
Alla givare i mark är på ca 20 cm djup.
Näst sista är markfukt som inte inkopplad.
Sista mätningen visar batterispänning, anläggningen drivs med 12 volts-fritidsbatteri.

Arbetsbesparande system

Svenska Betodlarna ekonomiska förening, i dagligt tal Betodlarna, är sockerbetsodlarnas riksorganisation som representerar landets samtliga cirka 2 200 betodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen samt tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor. I senaste numret av deras tidskrift Betodlaren finns ett reportage om mätspjuten.

Den allt längre tiden som betorna behöver lagras efter upptagning kräver ständig tillsyn av stukorna för att minimera lagringsförluster och kvalitetsanmärkningar. För varmt eller för kallt? Ventilera eller täcka? Ibland får du kanske köra en sväng dagligen för att inspektera dina stukor för att se om något behöver åtgärdas. Nu finns ett arbetsbesparande system, utvecklat av företaget Videocent, där du genom att sätta ner mätspjut i stukorna, enkelt kan avläsa temperaturen hemifrån via Internet eller via mobiltelefon och surfplatta.

Betor är en känslig gröda att lagra. De ska inte ha det för varmt, eller kallt. Eller dragigt. Torrt, lagom med halm, och vindskyddade. Stukan ska pysslas om, minst några gången i veckan. Att kunna kontrollera stukan på distans innebär att odlaren kan planera sitt arbete. Bonus är att inte behöva oroa sig för hur betorna mår, när man vet! Allt sammantaget innebär att odlaren kan dra nytta av lagringstillägget som fås vid sen leverans.
Så hjälper Videocent Sveriges betodlare att öka det ekonomiska utbytet!

Läs hela reportaget i Betodlaren nr 1 mars 2013.

Mätspjuten för temperaturmätning som beskrivs i artikeln kan du läsa mer om på vår webbplats matspjut.nu.

 

 

Leverans av mätspjut 2012-13

Till lagringssäsongen 2012-13 har basmoduler med mätspjut levererats med två varianter på kommunikation beroende på vilken telefontyp kunden har. Har man en nyare internetansluten telefon med webbläsare och appar, väljs med fördel varianten där basmodulen automatiskt skickar upp mätdata via den telefonioperatör som har bäst signal på stukans plats. Våra leveranser till Danmark underlättas mycket, då vi, eller kunden, inte behöver skaffa danska abonnemang, med täckning på en okänd plats för oss. Det fungerar direkt med vår lösning! Temperaturkurvorna följs i telefon eller datorn.

Den andra varianten är för äldre telefoner; då skickas sms när modulen blir uppringd. Temperaturen kan även ses via datorn.

Nordic Sugar Agricenter Danmark har mätspjut installerat i två stukor, läs mer på sukkerroer.nu.

Dessa mätningar kan du titta på. Du kan välja tidsperiod genom att klicka på ”6 hours”.

De tre första basmodulerna laddar automatiskt upp mätdata via den telefonioperatör som har bäst täckning på platsen. Kverrestad har version två som svarar med ett SMS när den blir uppringd.

Läs mer om produkten på mätspjut.nu.

.

Kall idégenerering!

Videocent finns på Ideon i Lund, där vi delar kontor med kollegor som samarbetar i det gemensamt ägda företaget Join Business & Technology. Där kan de olika kunskaperna från respektive företag tas tillvara när vi arbetar med projekt där annan kompetens än den man själv besitter behövs, eller för att diskutera bästa sätt att lösa ett problem.

Våren 2011 fick Andrea Rossi mycket uppmärksamhet i media för sin uppfinning av fusion i låga temperaturer, kallad E-cat. Joins vd Göran Nybom samlade några ingenjörer för att lista ut hur en bluff kan göras så det verkade fungera. Flertalet idéer uppstod, mer eller mindre ambitiösa och tidskrävande att göra. Videocents vd Anders Hedberg lade fram idén att en omformad sinus-kurva inte ger korrekt värde när strömstyrka mäts. Därigenom skulle beräkningarna av tillförd elektrisk effekt bli för låg i förhållande till den verkligt tillförda.

Göran Nybom visar ”kallfusion”.

Göran som är elektroingenjör funderade vidare på idéerna, och hur man kan visa dem enkelt. Tankarna utmynnade i att värma vatten med en vanlig doppvärmare. Det är enkelt att mäta och beräkna värme och elektrisk effekt. I en vanlig grenkontakt gömde han den elektronik som behövdes för att omforma de vanliga 240 volt som finns i elnätet och kopplade den till två av de sex uttagen. När kontakten skruvats ihop syntes ingen skillnad mot en standardkontakt.

När doppvärmaren kopplas i de vanliga uttagen ger ström- och spänning tillförd effekt som motsvarar energin i det uppvärmda vattnet. Kopplar man däremot doppvärmaren i något av de tillfixade uttagen visar beräkningarna istället att mer energi utvinns än som tillförs!

Demonstrationer skedde för olika människor, inklusive en lektor i kärnfysik. Alla blev förbluffade och ingen kunde förklara hur det gick till. Så småningom fick SVT upp ögonen för Görans trolleri och inslaget i Vetenskapens värld blev filmat.

Läs mer på Joins webbplats där en teknisk genomgång finns.

.

Temperaturmätning i betstukor 2012-13

Förra året tog vi fram utrustning till Nordic Sugar för att övervaka temperaturer i betstukor i fält. Detta året har vi placerat ut utrustningen på nya platser – utanför Lund, Kristianstad och Ystad.

I varje stuka finns det tre till sex temperaturspjut. Varje spjut mäter temperaturen på tre ställen; i luften, 0,5 m ner i stukan och ca 2 m ner i stukan. Spjuten registrerar temperaturen kontinuerligt och skickar värden online så att de kan avläsas via internet eller via en mobiltelefon.
Stukan på Svenstorps gods ingår i ett försök med sex olika typer av frostskydd som Nordic Beet Research genomför.

Samtliga mätningar finns att studera på nätet. Du kan välja tidsperiod genom att klicka på ”6 hours”.

Diagrammen nedan visar aktuella mätningar på Arendala utanför Lund.

Lufttemperatur:

Lufttemperatur.

Temperatur i toppen av stukan:
Temperatur i toppen av stukan.

Temperatur i botten av stukan:
Temperatur i botten av stukan.

Temperaturen bör ligga i intervallet mellan två och sju grader, beroende på utetemperaturen. Vid högre temperatur omvandlas sockret i betan till sockerarter som man inte önskar. Risken finns också att betan förstörs, och inte kan levereras till sockerbruket. Betstukan täcks med exempelvis halm, plast eller fiberduk för att hålla temperaturen vid en nöjaktig nivå.

Mer om de mätspjut vi tillverkat inför årets säsong finns på mätspjut.nu.

Nordic Sugars webbplats finns presentation av de fyra stukorna med länkar till mätningarna.

.

Mässrapport Skoldagarna

29-30 oktober var det dags för Skoldagarna i Malmö. En fackmässa för alla som arbetar inom grundskola, gymnasium, fritidshem och Komvux, och som vill hålla sig uppdaterade med de senaste produkterna och tjänsterna. Skolvärlden är i ständig förändring med ny läroplan, nya arbetsmetoder och nya forskningsrön som ställer höga krav på de produkter och tjänster som används i verksamheten. Slutkunden – eleven – förtjänar det bästa för att nå uppsatta mål. Seminarieprogram lyfter aktuella ämnen och frågor som besökarna har nytta av i sitt arbete.

Vårt koncept provdator.se tyckte vi passade perfekt på mässan, för att möta kunder och diskutera skolornas behov med besökarna. Efter två dagar med ca 3000 besökare kan vi konstatera att spridningen på elevernas möjligheter att använda dator i skolan är väldigt stor, och kommer bli större. Några skolor hade inga datorer, eller 4-5 elever per dator. I andra änden fanns en-till-en-skolorna. Somliga skolor funderade på att skaffa några läsplattor som komplement till elevernas dator, eller till alla elever istället för datorer.

En gemensam nämnare märkte vi. Oavsett datortyp, saknade man ofta råd och tips på läromedel och om hur man använder utrustningen i de olika läroämnena.

Spridningen av skolornas datorkunskaper innebar att vi även fick diskutera it-policy för kommuner, som tyvärr styr över skolornas önskemål, till de som undrade om avstängningen av nätverk kunde göras på enklare sätt än stänga hela skolan…

Läs mer om konceptet på provdator.se.

.

What happened to the steel rods?

During The Conference in Malmö next week Anders Hedberg will give a follow-up to the guest appearance last year. Then he participated in Måns Adlers session Internet of Things, to talk about temperature measurement rods. The idea was to measure sugar beet roots temperature to avoid losses during winter storage, increasing the farmers yield and maybe making a better world.

Anders will be on stage Wednesday 22:nd 16:45 in the Unconference-segment New Technology, and will give the story of the project and how it evolved over the year.

We got a few tickets available for our presentation. Contact us if you want to attend, and we put you on the guest list.

Exhibition report Borgeby Field Days

Borgeby Fältdagar (Borgeby Field Days) is a combination of field demonstrations, exhibits by companies, seminars and practical demonstrations of machines and equipment.

This is the highlight of the farming year and is a natural meeting place for professional farmers in Sweden. It attracts several companies with a range of products and services. The exhibition is aimed at professional farmers in northern Europe.
During 27 and 28 of June the fair attracted 16,900 visitors, which could stroll among 300 exhibitors.

In Liros Electronics exhibition stand we put our concept of wireless temperature and ground moisture sensors to a test for the visitors. We received a lot of comments, suggestions and valuable insights of the products, which will be taken into account in future development.
We also helped Liros with the making of a brochure (pdf 1,2 MB) and monter stands.

When we developed the products we participated with companies in the agriculture business to get knowledge from their point of view. It also gave us the opportunity to test the equipment in clamps during the winter season. During the fair we put the products in their exhibition stands so we could take advantage of advice from growers to Nordic Sugar Agricenter Örtofta, Lyckeby Starch and Skåne Potatisodlarförening (Society of potatogrowers in Scania).

The product is available to order on mätspjut.nu.

Exam concept delivered to the four largest secondary schools in Lund

Videocent has developed a concept for using laptops during exams. It includes math programs and a word processor, put on an USB stick, thus replacing purchasing expensive calculators. Internet and other communication is blocked and the local laptop hard drive is not accessible during exams. It enable students to write texts and answers on their computers, like they are used to from their lessons.

During this year we have delivered the concept to the four largest secondary schools in Lund. They have used them for essay writing tests in Swedish and for the national ”math-tests”. In national tests about 200 students at one time have been using the solution.

USB sticks Lund secondary School.
USB sticks
Lund secondary schools

When doing an exam, the first step is to make a master USB. The teacher makes the number of copies necessary for the test using an USB copying machine. The copied sticks are handed out to the students, who starts the computer with the stick as start-up-drive. After the test is done, the test is saved on the stick, and given back for the teacher to grade.

A problem often discussed with tests is unfair correction: The teachers, often unconsciously, are influenced by who took the test. Handwriting is often recognized. At the Vipan secondary school, the USB sticks are individually numbered. The number of the USB stick issued to each student is noted in the class list. The teacher does not know who submitted the test when it is graded.  Not even the handwriting reveals whose test it is!

Further information can be found in the article Computers in schools means computers on exams and provdator.se (in Swedish).

.