HS-försök bevattningsoptimering

Uppdatering
Rapporten är klar, och finns att hämta på Tillväxt Trädgårds webbplats.
I sammanfattningen på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats omnämns Sensefarms system med Lantbrukarna uppfattade Sensefarms system som korrekt, lätt att använda och väl avvägt. Användbara och okomplicerade är två av de saker vi vill att våra produkter ska vara.
Läs mer om Sensefarms produkter för bevattningsoptimering på sensefarm.com

Utvärdering
Sensefarm blev under våren 2013 tillfrågade om vi var intresserade av att utvärderas parallellt med en konkurrent i Hushållningssällskapets försök ”Verktyg för bevattningsoptimering – tillämpning och värdering hos slutanvändarna”. Det var vi så klart, våra produkter är gjorda för att användas, och brukarna är våra bästa referenser. Att uppmärksammas av försöksorganisationer och komma med i deras försöksverksamhet är något vi också strävar efter.
Försöket fortsatte även under 2014.

Bakgrund
Klimatförändringar de närmaste decennierna förväntas innebära högre temperatur, mindre nederbörd sommartid och ökat bevattningsbehov. Allt fler svenska grönsaks- och potatisodlare har begränsningar för vattenuttag vilket talar för att en förbättrad optimering av bevattning är önskvärd. En rätt utförd bevattning minskar även utlakningen vilket också talar för att förbättrad optimering är önskvärd.

En utvärdering 2010 av olika markfuktsensorer och prognosmodeller för styrning av bevattning visade att det går att styra bevattning i potatis med hjälp av markfuktsensorer. När arbetet gjordes var tekniken fortfarande var dyr varför författarna menade att det var svårt att generellt se en lönsamhet i systemet. Man fann dock att den lämpligaste av de provade markfuktssensorerna var av modellen Watermark eftersom den var användarvänlig och relativt billig. Sensefarms utrustning använder denna sensor i sin produkt.

Mätningar
De tre försökens mätningar kan ses på följande länkar. (Anm: inte aktuella längre.)

Du ser där en lista på de givare som är anslutna till basenheten, på sidan angivet som Channels. Till höger om ordet Channels ser du när basenheten senast skickade data, t.ex. 22 minutes ago. Till vänster i listan på givare står givarens unika ID-nummer, till höger står dess senaste värde. Om du klickar på en givare kan du se en graf med givarens värde över tid. Du kan ändra tidsomfång genom att trycka på texten bredvid klockan nederst i grafen, där det från början står 6 hours.

Identifiera givares ID-nummer

  • Givare som börjar på siffran 28 mäter marktemperatur (°C).
  • Givare som börjar på siffran 008 och slutar på siffran 1 mäter lufttemperatur (°C).
  • Givare som börjar på siffran 008 och slutar på siffran 2 mäter relativ luftfuktighet (%).
  • Givare som heter Power mäter basenhetens batterispänning (Volt).
  • Givare som heter ExtPower mäter den spänning som solcellen ger till basenheten (Volt).
  • Givare som börjar på siffran 30 mäter markfukt (kPa). På webben syns fyra stycken, då vår markfuktslåda har stöd för maximalt fyra givare. Har man tre givare för markfukt så är det de som slutar på 0, 1 och 2 man ska titta på. Ej anslutna givare visar värdet 199.

Markfuktigheten varierar över tid, och ska optimalt ligga mellan 10 och 40 kPa, högre värde är torrare jord. Värdet visar hur svårt växten har att ta upp vattnet i jorden, vilket tryck växten måste skapa för att tillgodogöra sig det.

Utrustningen hjälper odlaren i arbetet när det behöver bevattnas. När värdet stiger mot 40 kPa, behöver grödan vatten. Under tiden tills fuktigheten når givaren stiger värdet lite till, och sjunker därefter. Växten utnyttjar sedan den fuktighet som kommer ned i växtens rotzon, och torkar då ut jorden, och trycket ökar mot 40 kPa igen.

Normalt placeras givarna på olika djup, exempelvis 10, 20 och 35 cm. Den översta givaren är den som reagerar snabbast på fuktighet och torkar även snabbast.

Kompensering för kvävemineralisering

Ni har kanske sett vita käppar på fälten som markerar rektanglar på några kvadratmeter i olika odlingar? ”Försöksodling” svarar man om någon frågar vad det är. Men, vad går försöket ut på? Det vet vi nu, på fem platser i alla fall, från Klagstorp på Söderslätt i Skåne till Grästorp i Västergötland. Och det visade sig handla om skördens bakegenskaper – hur bra bröd du får!

Växtnäringstillverkaren Yara och länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län) respektive Försök i Väst (O, P, R, S län) mäter höstvetes kväverespons på avkastning och olika kvalitetsparametrar som proteinhalt, stärkelsehalt, falltal mm. Det gör man normalt i alla kväveförsök. Dessutom mäter man varje vecka vetets innehåll av kväve med handhållen kvävesensor, genom mätning av förhållande mellan olika våglängder av det ljus som reflekteras från grödan.

Trots all kompensering så blir ofta framförallt kvalitetsparametern proteinhalt för låg eller för hög. Då säger man schablonartat att kvävemineraliseringen i marken var högre eller lägre än förmodat. Kvävemineraliseringen i marken styrs av temperatur och fuktighet. Genom Sensefarms mätningar hoppas man få ett samband mellan temperatur och fuktighet i marken och kväveleverans från marken för att bättre kunna förklara kvävemineraliseringens inverkan på eventuella avvikelser i proteinhalt.

Mätningarna i luft är för att framförallt temperaturen inverkar på beståndstillväxt, och därigenom skördens storlek, och andra kvalitetsparametrar som lämplighet för brödbakning, dvs proteinpolymerer med mera.

Samtliga mätningar kan ses via nedanstående länkar.

Första värdet är lufttemperatur, andra relativ luftfuktighet i procent, därefter marktemperatur.
Tre givare mäter markfuktighet, i kilopascal (kPa). Detta värde visar hur svårt växten har att ta till sig markens fuktighet. Normalt ska det ligga i intervallet 10-40 kPa, lägre är bättre. 0 är fullständigt blöt givare, 199 uttorkad.
Alla givare i mark är på ca 20 cm djup.
Näst sista är markfukt som inte inkopplad.
Sista mätningen visar batterispänning, anläggningen drivs med 12 volts-fritidsbatteri.

Arbetsbesparande system

Svenska Betodlarna ekonomiska förening, i dagligt tal Betodlarna, är sockerbetsodlarnas riksorganisation som representerar landets samtliga cirka 2 200 betodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen samt tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor. I senaste numret av deras tidskrift Betodlaren finns ett reportage om mätspjuten.

Den allt längre tiden som betorna behöver lagras efter upptagning kräver ständig tillsyn av stukorna för att minimera lagringsförluster och kvalitetsanmärkningar. För varmt eller för kallt? Ventilera eller täcka? Ibland får du kanske köra en sväng dagligen för att inspektera dina stukor för att se om något behöver åtgärdas. Nu finns ett arbetsbesparande system, utvecklat av företaget Videocent, där du genom att sätta ner mätspjut i stukorna, enkelt kan avläsa temperaturen hemifrån via Internet eller via mobiltelefon och surfplatta.

Betor är en känslig gröda att lagra. De ska inte ha det för varmt, eller kallt. Eller dragigt. Torrt, lagom med halm, och vindskyddade. Stukan ska pysslas om, minst några gången i veckan. Att kunna kontrollera stukan på distans innebär att odlaren kan planera sitt arbete. Bonus är att inte behöva oroa sig för hur betorna mår, när man vet! Allt sammantaget innebär att odlaren kan dra nytta av lagringstillägget som fås vid sen leverans.
Så hjälper Videocent Sveriges betodlare att öka det ekonomiska utbytet!

Läs hela reportaget i Betodlaren nr 1 mars 2013.

Mätspjuten för temperaturmätning som beskrivs i artikeln kan du läsa mer om på vår webbplats matspjut.nu.

 

 

Leverans av mätspjut 2012-13

Till lagringssäsongen 2012-13 har basmoduler med mätspjut levererats med två varianter på kommunikation beroende på vilken telefontyp kunden har. Har man en nyare internetansluten telefon med webbläsare och appar, väljs med fördel varianten där basmodulen automatiskt skickar upp mätdata via den telefonioperatör som har bäst signal på stukans plats. Våra leveranser till Danmark underlättas mycket, då vi, eller kunden, inte behöver skaffa danska abonnemang, med täckning på en okänd plats för oss. Det fungerar direkt med vår lösning! Temperaturkurvorna följs i telefon eller datorn.

Den andra varianten är för äldre telefoner; då skickas sms när modulen blir uppringd. Temperaturen kan även ses via datorn.

Nordic Sugar Agricenter Danmark har mätspjut installerat i två stukor, läs mer på sukkerroer.nu.

Dessa mätningar kan du titta på. Du kan välja tidsperiod genom att klicka på ”6 hours”.

De tre första basmodulerna laddar automatiskt upp mätdata via den telefonioperatör som har bäst täckning på platsen. Kverrestad har version två som svarar med ett SMS när den blir uppringd.

Läs mer om produkten på mätspjut.nu.

.

Temperaturmätning i betstukor 2012-13

Förra året tog vi fram utrustning till Nordic Sugar för att övervaka temperaturer i betstukor i fält. Detta året har vi placerat ut utrustningen på nya platser – utanför Lund, Kristianstad och Ystad.

I varje stuka finns det tre till sex temperaturspjut. Varje spjut mäter temperaturen på tre ställen; i luften, 0,5 m ner i stukan och ca 2 m ner i stukan. Spjuten registrerar temperaturen kontinuerligt och skickar värden online så att de kan avläsas via internet eller via en mobiltelefon.
Stukan på Svenstorps gods ingår i ett försök med sex olika typer av frostskydd som Nordic Beet Research genomför.

Samtliga mätningar finns att studera på nätet. Du kan välja tidsperiod genom att klicka på ”6 hours”.

Diagrammen nedan visar aktuella mätningar på Arendala utanför Lund.

Lufttemperatur:

Lufttemperatur.

Temperatur i toppen av stukan:
Temperatur i toppen av stukan.

Temperatur i botten av stukan:
Temperatur i botten av stukan.

Temperaturen bör ligga i intervallet mellan två och sju grader, beroende på utetemperaturen. Vid högre temperatur omvandlas sockret i betan till sockerarter som man inte önskar. Risken finns också att betan förstörs, och inte kan levereras till sockerbruket. Betstukan täcks med exempelvis halm, plast eller fiberduk för att hålla temperaturen vid en nöjaktig nivå.

Mer om de mätspjut vi tillverkat inför årets säsong finns på mätspjut.nu.

Nordic Sugars webbplats finns presentation av de fyra stukorna med länkar till mätningarna.

.

What happened to the steel rods?

During The Conference in Malmö next week Anders Hedberg will give a follow-up to the guest appearance last year. Then he participated in Måns Adlers session Internet of Things, to talk about temperature measurement rods. The idea was to measure sugar beet roots temperature to avoid losses during winter storage, increasing the farmers yield and maybe making a better world.

Anders will be on stage Wednesday 22:nd 16:45 in the Unconference-segment New Technology, and will give the story of the project and how it evolved over the year.

We got a few tickets available for our presentation. Contact us if you want to attend, and we put you on the guest list.

Exhibition report Borgeby Field Days

Borgeby Fältdagar (Borgeby Field Days) is a combination of field demonstrations, exhibits by companies, seminars and practical demonstrations of machines and equipment.

This is the highlight of the farming year and is a natural meeting place for professional farmers in Sweden. It attracts several companies with a range of products and services. The exhibition is aimed at professional farmers in northern Europe.
During 27 and 28 of June the fair attracted 16,900 visitors, which could stroll among 300 exhibitors.

In Liros Electronics exhibition stand we put our concept of wireless temperature and ground moisture sensors to a test for the visitors. We received a lot of comments, suggestions and valuable insights of the products, which will be taken into account in future development.
We also helped Liros with the making of a brochure (pdf 1,2 MB) and monter stands.

When we developed the products we participated with companies in the agriculture business to get knowledge from their point of view. It also gave us the opportunity to test the equipment in clamps during the winter season. During the fair we put the products in their exhibition stands so we could take advantage of advice from growers to Nordic Sugar Agricenter Örtofta, Lyckeby Starch and Skåne Potatisodlarförening (Society of potatogrowers in Scania).

The product is available to order on mätspjut.nu.

Winter field trials – remote measurement and decision support system

Update: The Swedish newspaper ATL wrote about the measurement project (in Swedish).

The winter field trials are ending and we consider it a success. We have together with our partners placed a total of 74 wired and wireless sensors at five locations in the southern part of Sweden. The largest problem was the winter storm ”Emil” that cut the electricity to the GSM networks cell towers for about 5 hours one night disrupting the service in Norje, Blekinge. Once the GSM network was operating the system in that area was also back online.
You can order the product from matspjut.nu (in Swedish).

http://youtu.be/KWlaxmzKT3g

Below is a typical temperature graph that can be viewed on the web, on a phone or on an iPad. The screenshot is from the web interface showing the measurements from one of the sensors placed in the above video, located at Svenstorps gods, Skåne.

Plotted measurements

Wireless decision system for farmers

The event Elmia Agriculture, Livestock & Technology took place 19-22 of October 2011. Liros Electronic in monter D01:39 showed wireless temperature sensors that could be observed on the web and in mobile apps on Android and iPhones.
Videocent helped bring Liros traditional wired and handheld temperature equipment up into the internet cloud and and then down into the hands of farmers and their mobile phones. Our work has so far included not only the making of web and apps, but we have also helped select ZigBee and GSM vendors, writing scripts for three internet cloud services and are on our way in discussions with a GSM operator.

Visitors holding the temperature rod sensors and looking at the resulting graphs.
Visitors holding the temperature rod sensors and looking at the resulting graphs.
 Below are two of the graphs. A dotted line means that the sensors are off-line, a filled line show actual measured values. These sensors are live when we experiment with the system and can therefore show very strange results from time to time.

Sensor Sensor

Sheep shearing contest in the same hall as Liros booth.
Sheep shearing contest in the same hall as Liros booth.